سرویس کلاس همزمان اجاره ای

قابل استفاده جهت اتصال به سرویس کلاس اصلی

کلاس فرعی همزمان ۲۰ کاربره - IRacbb20

110,000 تومان

  • ادوبی کانکت ، بیگ بلو باتن متصل به کلاس اصلی
  • ۱ تعداد کلاس فرعی
  • ۲۰ کاربر کاربر همزمان

کلاس فرعی همزمان ۴۰ کاربره - IRacbb40

130,000 تومان

  • ادوبی کانکت ، بیگ بلو باتن متصل به کلاس اصلی
  • ۱ تعداد کلاس فرعی
  • 4۰ کاربر کاربر همزمان