سرویس اختصاصی

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی

سرویس پلن ۱ اختصاصی - ۵۰ کاربر همزمان - IRbbDS50

600,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان ۵۰ کاربر

ظرفیت هارد دیسک ۸۰ گیگ

پنل مدیریت دارد

پهنای باند (1Gbps)

سرویس پلن 2 اختصاصی - ۱۰۰ کاربر همزمان - IRbbDS100

800,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 100 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 10۰ گیگ

پنل مدیریت دارد

پهنای باند (1Gbps)

سرویس پلن 3 اختصاصی - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRbbDS150

1,000,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 1۵۰ کاربر

ظرفیت هارد دیسک 120 گیگ

پنل مدیریت دارد

پهنای باند (1Gbps)

سرویس پلن 4 اختصاصی - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRbbDS200

1,250,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 200 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 14۰ گیگ

پنل مدیریت دارد

پهنای باند (1Gbps)

سرویس پلن 5 اختصاصی - ۳۰۰ کاربر همزمان - IRbbDS300

1,550,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 300 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 200 گیگ

پنل مدیریت دارد

پهنای باند (1Gbps)