سرویس اختصاصی برگزاری وبینار

پشتیبانی گروه واتساپ ، حضور پشتیبان در طول مدت وبینار

سرویس پلن ۱ وبینار - ۵۰ کاربر همزمان - IRwn50

60,000 تومان

 • ادوبی کانکت ،‌ بیگ بلو باتن پلتفرم
 • در طول مدت وبینار پشتیبانی
 • حداکثر ۴ ساعت مدت زمان
 • دارد قابلیت ضبط
 • دارد گزارش تصویری

سرویس پلن ۲ وبینار - ۱۰۰ کاربر همزمان - IRwn100

90,000 تومان

 • ادوبی کانکت ،‌ بیگ بلو باتن پلتفرم
 • در طول مدت وبینار پشتیبانی
 • حداکثر ۴ ساعت مدت زمان
 • دارد قابلیت ضبط
 • دارد گزارش تصویری

سرویس پلن ۳ وبینار - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRwn150

140,000 تومان

 • ادوبی کانکت ،‌ بیگ بلو باتن پلتفرم
 • در طول مدت وبینار پشتیبانی
 • حداکثر ۴ ساعت مدت زمان
 • دارد قابلیت ضبط
 • دارد گزارش تصویری

سرویس پلن ۴ وبینار - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRwn200

200,000 تومان

 • ادوبی کانکت ،‌ بیگ بلو باتن پلتفرم
 • در طول مدت وبینار پشتیبانی
 • حداکثر ۴ ساعت مدت زمان
 • دارد قابلیت ضبط
 • دارد گزارش تصویری