سرویس سرور اختصاصی LMS

سرور اختصاصی ادوبی کانکت / بیگ بلوباتن متصل به سامانه LMS شما

سرویس متصل به (LMS) - ۵۰ کاربر همزمان - IRlms50

600,000 تومان
ماهانه


تعداد برگزاری کلاس نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

قابلیت رکورد جلسات

 • ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن
پلتفرم

سرویس متصل به (LMS) - ۱۰۰ کاربر همزمان - IRlms100

600,000 تومان
ماهانه

 • ادوبی کانکت ،‌ بیگ بلو باتن پلتفرم
 • نامحدود تعداد کلاس
 • دارد پشتیبانی
 • دارد قابلیت ضبط

سرویس متصل به (LMS) - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRlms150

800,000 تومان
ماهانه

 • ادوبی کانکت ،‌ بیگ بلو باتن پلتفرم
 • نامحدود تعداد کلاس
 • دارد پشتیبانی
 • دارد قابلیت ضبط

سرویس متصل به (LMS) - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRlms200

1,000,000 تومان
ماهانه

 • ادوبی کانکت ،‌ بیگ بلو باتن پلتفرم
 • نامحدود تعداد کلاس
 • دارد پشتیبانی
 • دارد قابلیت ضبط