سرویس سرور اختصاصی LMS

سرور اشتراکی ادوبی کانکت / بیگ بلوباتن متصل به سامانه LMS شما

سرویس متصل به (LMS) - ۵۰ کاربر همزمان - IRlms50

1,000,000 تومان
ماهانه


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

تعداد برگزاری کلاس نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

قابلیت رکورد جلسات

سرویس متصل به (LMS) - ۱۰۰ کاربر همزمان - IRlms100

1,450,000 تومان
ماهانه


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

تعداد برگزاری کلاس نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

قابلیت رکورد جلسات

سرویس متصل به (LMS) - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRlms150

1,900,000 تومان
ماهانه


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

تعداد برگزاری کلاس نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

قابلیت رکورد جلسات

سرویس متصل به (LMS) - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRlms200

2,750,000 تومان
ماهانه


ادوبی کانکت / بیگ بلو باتن

تعداد برگزاری کلاس نامحدود

پشتیبانی برای استاد و دانشجو

قابلیت رکورد جلسات